הצעת מחיר לטיפול

הצעת מחיר תוצג לאחר מילוי מספר הרישוי ובחירת הטיפול הנדרש.
נא למלא מספר רכב
נא למלא מספר טלפון
פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, יצירת קשר, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. המידע עשוי להיות מועבר לכל גורם חיצוני שימצא לנכון לצורך המטרות המנויות לעיל ובכפוף להוראות כל דין. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך.

אנא בחר טיפול מהרשימה

הטיפול שבחרת:

פרוט החלקים:
המחיר המוצג נכון למועד זה בלבד ועשוי להשתנות. כמו כן, המחיר המוצג תקף לטיפול במוסכים המורשים של "מאיר" בראשון לציון, רעננה וירושלים בלבד.
הצהרת נגישות